Regulamin zakupów

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.05.2018 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1.1. Niniejszy regulamin, sporządzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn zm.), określa zasady korzystania ze sklepu internetowego .
2. Dostęp do niniejszego regulaminu jest możliwy w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem: http://www.janpawlik.pl. Nadto regulamin można pobrać pod postacią pliku następnie sporządzić jego wydruk.
3. Regulamin określa przede wszystkim:

 • tryb dokonywania rejestracji Konta Kupującego w ramach Sklepu,
 • warunki oraz zasady składania zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu,
 • zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego regulaminu. Każdy Kupujący może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwi Kupującemu złożenie zamówienia.
5. Produkty oferowane w sklepie zostały podzielone na trzy kategorie: produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski, produkty wytworzone w sposób nieprzemysłowy, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski, wytwarzane również na indywidualne zamówienie Kupującego.
6. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Dopuszcza się również wysyłkę do krajów na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
7. Utrwalenie, udostępnienie i potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień umowy sprzedaży produktów następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres poczty elektronicznej specyfikacji zamówienia.

§ 2. Definicje pojęć:
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn zm.).
2)Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn zm.).
3) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm. ).
4) Ustawa Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.).
5) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
6) Umowa sprzedaży – umowa cywilnoprawna zawierana w ramach Sklepu, zobowiązująca do odpłatnego przeniesienia własności rzeczy ze sprzedawcy na kupującego.
7) Sklep – sklep internetowy w którym Sprzedawca na warunkach sprecyzowanych w regulaminie, oferuje swoje produkty do sprzedaży drogą elektroniczną.
8) Sprzedawca – podmiot będący stroną umowy sprzedaży zawartej z Kupującym w ramach   Sklepu. Sprzedawca jest jednocześnie administratorem strony internetowej Sklepu.
9) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie.
10) Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w myśl przepisów art. 221 Kodeksu cywilnego.
11) Dostawca (kurier, Poczta Polska)
12) Konto Kupującego – konto przypisane Kupującemu po uprzednim poprawnym zarejestrowaniu się w Sklepie. Kupujący loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu (adres poczty elektronicznej) oraz hasła.
13) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie określa przede wszystkim rodzaj oraz liczbę produktów.
14) Produkt – produkt, które można nabyć za pośrednictwem Sklepu.

§ 3. 1.Dane identyfikacyjne sklepu internetowego .
1) Sklep internetowy dostępny pod adresem www.janpawlik.pl prowadzony jest przez Pana Jana Pawlika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą NZOZ CTN Jan Pawlik, 10-803 Olsztyn ul. Sielska 12 K NIP 7390403091.
2) Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą przez Sklep internetowy , telefonicznie pod numerem telefonu: 89 527 11 22 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: recepcja@janpawlik.pl
3) Administratorem danych osobowych Kupującego przetwarzanych w związku ze sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca.

Rozdział II

Aspekty techniczne korzystania ze sklepu

§ 4. 1. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (funkcjonujące również pod nazwą„ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Kupującego (komputerze, laptopie, smartfonie) korzystającego ze Sklepu. Pliki cookies przeważnie zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do zapamiętania informacji o Kupujących.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • uwierzytelniania, w tym identyfikacji zalogowanego Kupującego,
 • umożliwiania zapamiętywania odwiedzin na stronie internetowej Sklepu oraz preferencji Kupującego dotyczących Sklepu (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści),
 • umożliwienia Sprzedawcy polecania Kupującemu produktów związanych z tymi, które zazwyczaj wybiera, które mogą go potencjalnie zainteresować,
 • pomocy przy przechowywaniu produktów umieszczanych przez Kupującego w koszyku zakupowym, dostępnym w ramach Sklepu,
 • tworzenia statystyk dla potrzeb Administratora (Sprzedającego), w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami, na potrzeby serwisu społecznościowego Facebook. Używając przycisku „Lubię to”, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook,
 • stosowania reklam displayowych w oparciu o Google Analytics w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pośrednictwem menadżera preferencji reklam na stronach Google,

2. Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo Telekomunikacyjne Kupujący korzystający ze Sklepu  wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym.
3. Usunięcie plików cookies przez Kupującego może powodować prezentowanie odmiennej treści Sklepu Kupującemu, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Sklepu.

Rozdział III

Zasady korzystania ze sklepu

§ 5. 1. Każdy Kupujący ma możliwość korzystania ze Sklepu .
2. Kupujący chcąc złożyć Zamówienie w Sklepie musi w formularzu podać dane osobowe niezbędne przy zawarciu Umowy Sprzedaży oraz potwierdzić zgodę na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie koniecznym do dokonania oraz obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jak również zgoda na ich przetwarzanie mają charakter dobrowolny, jednak są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący może również udzielić odrębnej zgodny na przetwarzanie danych osobowych, które będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych również w celach marketingowych.
3. Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego bądź stałego wstrzymania ich przetwarzania, jak również całkowitego ich usunięcia.
4. Na Kupującym ciąży odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. W przypadku podania przez Kupującego nieprawidłowych danych lub gdy te dane budzą u Sprzedawcy uzasadnione zastrzeżenia co do ich poprawności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania jak również anulowania zamówienia Produktu. Kupujący o takim działaniu Sprzedawcy zostanie powiadomiony drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej. W wiadomości zostaną określone przyczyny anulowania Zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem Zamówienia. W sytuacji braku danych pozwalających na Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
5. Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie transakcje, których dokonał. Ujawnienia loginu oraz hasła osobie Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby należycie zabezpieczyć dane transakcji przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Kupującego swojego danych zakupu osobom trzecim.
7.  Kupujący oświadcza, iż wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe, zaś Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości oraz poprawności.

Rozdział IV

Realizacja Zamówień

§ 6.1. Za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, Sprzedawca umożliwia zawieranie Umowy sprzedaży będącej następstwem złożonego przez Kupującego Zamówienia. Złożenie Zamówienia może odbywać się w następujący sposób:

 • on-line, za pośrednictwem platformy Sklepu, dostępnej 7 dni w tygodniu,

2. Zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu jest możliwe po wyborze określonych Produktów. Przy wyborze produktów konieczne jest wykonanie pewnych czynności technicznych zgodnie z wyświetlanymi Kupującemu komunikatami dostępnymi na stronie Sklepu. Kupujący dokonuje wyboru zamawianych Produktów poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.
3. Kupujący ma możliwość dokonywania zmian w składanym Zamówieniu do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
4. Po podaniu przez Kupującego wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać przede wszystkim informacje dotyczące:
przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, marka, rozmiar, ilość), ceny jednostkowej oraz łącznej zamawianych Produktów (w tym również koszty dostawy, o ile zostaną naliczone, wybranej metody płatności, sposobu oraz adresu dostawy Produktów.

5. Akceptacja oraz zapoznanie się z regulaminem sklepu jak również naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie” są konieczne do złożenia Zamówienia. Złożone przez Kupującego Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, stosownie do treści regulaminu.
6. Kupujący otrzymuje na wskazaną w formularzu Zamówienia pocztę elektroniczną wiadomość e-mail: „Potwierdzenie zamówienia”, która zawiera wszystkie istotne szczegóły Zamówienia. części Produktów objętych Zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie Zamówienia. W gestii Kupującego leży podjęcie decyzji o dalszym sposobie jego realizacji. Kupujący może podjąć decyzję o częściowej realizacji Zamówienia bądź jego całkowitym anulowaniu.

7. Kupujący zawiera ze Sprzedającym Umowę sprzedaży w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomość e-mail: „Potwierdzenie zamówienia”. Kupujący zawierający Umowę sprzedaży telefonicznie, potwierdzenie jej zwarcia otrzyma na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia Zamówienia. Kupujący zostanie przez Sprzedawcę poinformowany, iż w trosce o zachowanie najwyższych standardów Obsługi Klienta oraz ze względów bezpieczeństwa wszystkie rozmowy telefoniczne są rejestrowane.
8. Sprzedawca realizuje tylko i wyłącznie prawidłowo złożone Zamówienia. Za prawidłowo złożone zamówienie uznaje się takie, w którym Kupujący wprowadził wymagane dane konieczne do zawarcia Umowy Sprzedaży jak również jej realizacji. Sprzedawca nie będzie realizował Zamówień w następujących przypadkach:

 • Kupujący podał nieprawidłowe bądź nieprawdziwe dane pozwalające na doręczenie przesyłki,
 • brak możliwości skontaktowania się z Kupującym w okresie realizacji Zamówienia pod wskazanym w formularzu Zamówienia numerze telefonu lub za pośrednictwem poczty e-mail,
 • Kupujący złożył Zamówienie w sposób nieprawidłowy,
 • istnieją przesłanki przemawiające za próbą oszustwa ze strony Kupującego przy składanym oraz realizowanym Zamówieniu. Przez oszustwo należy rozumieć każde działanie Kupującego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim łamanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, wykorzystanie cudzego loginu oraz hasła czy też podszywanie się pod inną osobę.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia Zamówienia niezgodnie z § 6 ust. 8 niniejszego regulaminu. Przed ostatecznym anulowaniem zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia jego Zamówienia.
10. Kupujący składający jedno Zamówienie na kilka Produktów może otrzymać zamawiane Produkty w więcej niż jednej przesyłce. W przypadku wysyłki zamówionych Produktów w więcej niż jednej przesyłce, Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.

Rozdział V

Dostawa i koszty wysyłki

§ 7.1. Zakupione produkty za pośrednictwem niniejszego Sklepu dostarczane są na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów członkowskich Unii Europejskiej.
2. Dostawa zakupionych Produktów realizowana jest w następujący sposób: za pośrednictwem profesjonalnej usługi świadczonej przez Pocztę Polską S.A. polegającej na dostarczeniu przesyłki pod adres wskazany przez Kupującego w złożonym Zamówieniu. 

3. Koszty dostawy będą zróżnicowane w zależności od wyboru opcji dostawy (firma świadcząca profesjonalną usługę dostawy) oraz ilości zamówionych Produktów (wagi przesyłki).
4. Koszty dostawy będą widoczne w czasie składania Zamówienia.
5. Zakupione Produkty wysyłane są w terminie do 5-ciu dni od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia, licząc od momentu zaksięgowania wpłaty na wskazanym koncie bankowym Sprzedającego. W przypadku wysyłek za pobraniem wysyłka realizowana jest natychmiast po wysłaniu Kupującemu potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży, o której mowa w § 6 ust. 7 niniejszego regulaminu.
6. Terminy wysyłki określone w § 7 ust. 5 dotyczą Produktów dostępnych na stanie magazynowym Sklepu, które nie zostaną wytworzone zgodnie z indywidualnym Zamówieniem. W uzasadnionych przypadkach wskazane powyżej terminy wysyłki mogą ulec zmianie. Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail o każdej zmianie terminu dostawy.
7. Termin dostawy Produktów wytworzonych na indywidualne Zamówienie będzie ustalany oddzielnie dla każdego Zamówienia. Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail o terminie dostawy. W analogiczny sposób Kupujący zostanie powiadomiony w przypadku wydłużenia terminu dostawy.
8. Kupujący po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź za pośrednictwem poczty e-mail ze Sprzedającym może ustalić inny niż określony w niniejszym regulaminie termin dostawy.

Rozdział VI

Płatności

§ 8.1. Sklep oferuje następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy (PayU). W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Ponadto akceptujemy tylko płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w graniach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Kupujący.
2. W przypadku zakupu przy użyciu kart kredytowej o ile Sprzedawca w momencie sprzedaży będzie oferował taką możliwość płatności, obciążenie konta karty kredytowej następuje dopiero wraz z wysłaniem zamówienia.
3. Kupujący wyrażają niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

Rozdział VII

Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

§ 9.1. W przypadku nabycia produktów oferowanych za pośrednictwem niniejszego Sklepu, Kupującemu przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Odesłanie zakupionych produktów może nastąpić przy wykorzystaniu formularza zwrotu dostępnego do wydrukowania na stronie niniejszego Sklepu.
2. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez Kupującego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła/weszli w posiadanie zamówionego produktu.
3.  W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy Kupujący musi powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę NZOZ CTN JAN PAWLIK, 10-803 OLSZTYN, UL. SIELSKA 12 K tel.:895271122, e-mail: recepcja@janpawlik.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). W tym celu Kupujący może użyć wzór formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku.
4. Kupujący może wypełnić i przesłać na adres wskazany w § 9 ust. 3 formularz odstąpienia od umowy bądź sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy i otrzymaniu zwrotu zakupionego towaru, zwrócić Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Kupującego innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez Sklep sposób dostawy. Do zwrotu płatności stosuje się ten sam środek płatności, którym posłużył się Kupujący podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie zostanie uzgodnione z Kupującym inny środek płatności.
6. Sprzedawca w żadnym wypadku nie nalicza Kupującemu za to jakichkolwiek opłat. Sprzedawca może odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania zwrotu towaru bądź do chwili, gdy Kupujący przedstawi dowód, że towar został wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.
7. Kupujący ma obowiązek odesłać do Sprzedawcy bądź przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
8. Termin uważa się za dochowany, jeśli towar wyśle się przed upływem 14 dni. Za ewentualne zagubienie towaru Kupujący musi zapłacić jedynie wówczas, jeśli utrata ta wynika z działań wykraczających poza to, co niezbędne w celu sprawdzenia właściwości, jakości lub sposobu działania towarów.
9. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu towaru tytułem odstąpienia od umowy (koszty wysłania produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

Rozdział VIII

Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

§ 10.1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.
2. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikające z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm. ).

Rozdział IX

Reklamacje dotyczące produktów

§ 11.1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w Sklepie, jak również przebiegu realizacji Zamówienia należy składać drogą elektroniczną – e-mail:recepcja@janpawlik.pl lub telefonicznie: 895271122.
W ten sposób można także zgłaszać wszelkie problemy związane z dostarczeniem przesyłki przez kuriera oraz Pocztę Polską.
2. W niektórych przypadkach Sprzedający może poprosić Kupującego o przesłanie zdjęć produktów podlegających reklamacji.
3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony. Wraz z takim zawiadomieniem Kupującemu zostanie przesłana informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
4. Kupującemu przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów przygotowaną przez Komisję Europejską.

Rozdział X

Pozostałe informacje

§ 12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy zastosować przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawie o prawach konsumenta.
3. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów wpływających na zmianę zapisów niniejszego Regulaminu należy zaliczyć przede wszystkim zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, itp.

[A /]